Danh sách sản phẩm
Sản phẩm
  • Tungsten bột
  • Tungsten bột
    Theo tiêu chuẩn granularity, bột vonfram có thể được chia thành loại thô, trung bình và loại granularity tốt. Nó là bột bạc, và nội dung tạp chất của nó được dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia. Ngoài những yêu cầu nhất định về nội dung tạp chất, hàm lượng oxy cần được kiểm soát trong một phạm vi nhất...
  • Tag Tungsten bột | Thô Tungsten bột | Medium Tungsten bột | Fine Granularity Tungsten bột